تجسم خداوند درذهن

ساخت وبلاگ
چکیده : تجسم و خداوند و درذهن و سلام علیکمبشر ازدیرباز وشاید ازقدیمی ترین ایامی که برروی کره خاکی می زیست... با عنوان : تجسم خداوند درذهن بخوانید :
تجسم و خداوند و درذهن و
سلام علیکم
بشر ازدیرباز وشاید ازقدیمی ترین ایامی که برروی کره خاکی می زیسته است باورهای دورنی نسبت به آفرینش واکائنات بخصوص خالق جهان هستی یعنی خداوند داشته است این باورهای دورنی(اعتقادبه خدا) دردوران های مختلف زندگی بشر دربین ملل گوناگون به شکل مختلف وجودداشته است !!!!!!!
انسان های اولیه برای اینکه خدا رادرذهن تجسم کنند واین اعتقاد ژؤف درونی خودرا به دیگران وبخصوص به آیندگان منتقل سازند خدارا درقالب های مختلف نظیر ستاره وکوه ودریا وخاک وآسمان وحتی انواع ظاهری مجسمه هایی به شکل انسان که درتعبیرعامیانه آن بت هست تصورمی کردند..بعنوان مثال درایین های اریایی مثله میتراپرستی خداوندانواع گوناگون داشت مثلا آناهیتا الهه معبد ایرانیان باستان که درتعابیری به زایش وفرامانروایی ملکه مونث که ایزدبانوی آب می دانستند.ویا درتمدن بین النهرین الهه ایشتارکه لقب مادرخدایان بود خدا درذهن خود جنس مونث می پنداشتند وبه همین نحو درآیین هایی هندوچین که هزاران خدا داشتند که معروفترین خدایان هندی ویشنووشیوا هستند
باگذشت زمان خدا دربین ملت های گوناگون مفهوم وسیع تری پیداکرد مثلا دردین زردشت اعتقاد به ثنویت خداداشتند ودونیروی ماورالطبیعه خیر وشر(اهوارمزاد واهریمن ) درجهان حکمفرایی می کردند البته در طرف دیگر دربین ادیان سامی هم نیروهای ماورالطبیعه نظیر ارواح وفرشتگان واجنه وشیطان وغیره بسط گسترش یافت ..
ولی قضیه به این سادگی هانبودچرا که باوجود نزول وحی ازسوی خدا برپیامبران بنی اسرائیل نظیر نوح (ع)وابراهیم(ع) ویعقوب(ع) وموسی (ع) وحضرت عیسی (ع) برای خداوند تصورهای جسمانی قائل می شدند بعنوان مثال خدا دربین پیروان یهود به شکل انسان گونه پدرتجسم یافت ودر دردین مسیحیت که قائل به تثلیث بودند .
بنابراین درخداشناسی هستی شناسی و انسان شناسی مسیحیان حضرت مسیح(ع) تجسم خداوند است آنها حضرت عیسی را پیغمبر نمی دانند بلکه از نظر آنها حضرت عیسی(ع) خداست.
هرچند باطلوع خورشیداسلام درجهان ونزول وحی الهی تجسم خدا باطل شد ومعادل کفراندیشی شرک قرارداده شدوخداشناسی متعالی توسط نزول وحی الهی بر محمد (ص) آخرین فرستاده خود درقالب کتاب قرآن روشن وتبین شدولی گروهایی ازمسلمانان بعداز وفات ایشان شروع به تحریف کردند ومثلا دربین اهل سنت وصوفیان قائل به تجسم درآخرت هستندکه البته مبنای اعتقادی صوفیان پیچیده می باشد درمجال مانیست ...
ولی آنچه مبرهن است درعصر مدرن بسیاری ازانسانها چه موحد چه غیرموحدخداوند را درذهن به شکل های گوناگون نقل تفسیرمی کنند واین دلیل ضعف خداشناسی درعضر ماست که اگراز بسیاری ازمردم جهان بخواهیم بپرسیم تصویرشما ازخداچیست متوجه می شویم علی رغم پیشرفت وتکنولوژِ ی ذهن بشر رموردخداشناسی چندپیشرفت نکرده است چه بسا عقب افتاده است !!!!
دلیلش هم واضح است چون میل علاقه ملتهای گوناگون به مباحث فلسفی کم است واطلاعات زیادی ندارند مسئله خداشناسی دربین مردم جهان مهجورمانده است وشایدحتی یک فارق التحصیل دکتری ازفلان دانشگاه معتبر جهان درحد یک کودک 12ساله نتواند خدارابرای خودشناسایی کند!!!!!!!!
بهرحال امیدوارم دراین فضای مجازی درحدوقت وبضاعت خودحرفی برای گفتن داشته باشیم....
نویسنده : محمد رضا جوادیان بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 2 دی 1397 ساعت: 23:19